مقالات ارزدیجیتال

سی و سومین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

کدهای ویدیویی تپ سواپ 27 تیر

دومین کد ویدیویی تپ سواپ 27 تیر

سی و سومین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

33th TapSwap video code

کد برای ویدیو سی و سوم instamine هست. این دومین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 27 تیر است.

تبلیغات

اولین کد ویدیویی تپ سواپ 27 تیر

سی و دومین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

32th TapSwap video code

کد برای ویدیو سی و دوم D772WQ9Z5 هست. این اولین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 27 تیر است.

دومین کد ویدیویی تپ سواپ 26 تیر

سی و یکمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

31th TapSwap video code

کد برای ویدیو سی و یکم parachain هست. این دومین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 26 تیر است.

اولین کد ویدیویی تپ سواپ 26 تیر

سی امین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

30th TapSwap video code

کد برای ویدیو سی ام 5SP670KR66 هست. این اولین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 26 تیر است.

دومین کد ویدیویی تپ سواپ 25 تیر

بیست و نهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

29th TapSwap video code

کد برای ویدیو بیست و نهم infinite هست. این دومین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 25 تیر است.

اولین کد ویدیویی تپ سواپ 25 تیر

بیست و هشتمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

28th TapSwap video code

کد برای ویدیو بیست و هشتم D5784VHPC377 هست. این اولین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 25 تیر است.

دومین کد ویدیویی تپ سواپ 24 تیر

بیست و هفتمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

27th TapSwap video code

کد برای ویدیو بیست و ششم unbanked هست. این دومین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 24 تیر است.

اولین کد ویدیویی تپ سواپ 24 تیر

بیست و ششمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

26th TapSwap video code

کد برای ویدیو بیست و پنجم F9L34V5A هست. این اولین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 24 تیر است.

دومین کد ویدیویی تپ سواپ 23 تیر

بیست و پنجمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

25th TapSwap video code

کد برای ویدیو بیست و پنجم tardigrade هست. این دومین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 23 تیر است.

اولین کد ویدیویی تپ سواپ 23 تیر

بیست و چهارمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

24th TapSwap video code

کد برای ویدیو بیست و چهارم 4K7U6E10G7 هست. این اولین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 23 تیر است.

دومین کد ویدیویی تپ سواپ 22 تیر

بیست و سومین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

23th TapSwap video code

 

کد برای ویدیو بیست و سوم RANSOMWARE هست. این دومین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 22 تیر است.

اولین کد ویدیویی تپ سواپ 22 تیر

بیست و دومین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

22th TapSwap video code

کد برای ویدیو بیست و دوم 5J6OL847G7 هست. این اولین کد ویدیویی تپ سواپ برای روز 22 تیر است.

برای دریافت جایزه پس از وارد کردن کد سریع بر روی گزینه Submit کلیک نکنید، چون باید به اندازه زمان ویدیو صبر کنید. چند دقیقه صبر کنید سپس گزینه Submit را کلیک کنید.

امیدوارم موفق به دریافت 200 هزار سکه تپ سواپ شده باشید.

بیست و یکمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

21th TapSwap video code

کد برای ویدیو بیست و یکم liveness هست. این دومین کد روز 21 تیر است.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر و دریافت 200 هزار سکه تپ سواپ می باشد:

Watch daily video

نکته: عنوان ویدیو بیستم و بیست و یکم یکی هست

بیستمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

20th TapSwap video code

کد برای ویدیو بیستم F35K90V3 هست. این اولین کد روز 21 تیر است.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر و دریافت 200 هزار سکه تپ سواپ می باشد:

Watch daily video

نوزدهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

19th TapSwap video code

کد برای ویدیو هجدهم fibonacci هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر و دریافت 200 هزار سکه تپ سواپ می باشد:

How cryptocurrency Works

هجدهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

18th TapSwap video code

کد برای ویدیو هجدهم L6SE704V81 هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر و دریافت 200 هزار سکه تپ سواپ می باشد:

Top 10 Crypto Billionaires 2024

هفدهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

17th TapSwap video code

کد برای ویدیو هفدهم collateral هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر و دریافت 200 هزار سکه تپ سواپ می باشد:

Learn 10 New Crypto Terms

شانزدهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

16th TapSwap video code

امروز دو ویدیو در قالب یک عنوان قرار داده شده و در عوض 400 سکه تپ سواپ پاداش داده خواهد شد.

کداول برای ویدیوهای امروز 3PM71AK03X هست.

کد دوم برای ویدیوهای امروز delisting است.

کدهای بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر می باشد:

Cryptocurrency worldwide news

پانزدهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

15th TapSwap video code

کد برای ویدیو پانزدهم G5D73H20 هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر و دریافت 200 هزار سکه تپ سواپ می باشد:

Fake news and Real news

پانزدهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

14th TapSwap video code

کد برای ویدیو چهاردهم ABENOMICS هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر و دریافت 200 هزار سکه تپ سواپ می باشد:

  Warren Buffett rules

سیزدهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

13th TapSwap video code

کد برای ویدیو سیزدهم TRIBALISM هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر و دریافت 200 هزار سکه تپ سواپ می باشد:

Get Started in Crypto

دوازدهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

12th TapSwap video code

کد برای ویدیو دوازدهم 4D80N74 هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر و دریافت 200 هزار سکه تپ سواپ می باشد:

Memes and Cryptocurrencies

یازدهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

11th TapSwap video code

کد برای ویدیو یازدهم encryption هست. 

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر و دریافت 200 هزار سکه تپ سواپ می باشد:

Ways to Make Money on Crypto

دهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

10th TapSwap video code

کد برای ویدیو دهم 27F53K9 هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر می باشد:

Drops and Rises

نهمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

9th TapSwap video code

کد برای ویدیو نهم genesis هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر می باشد:

How Earn Money on CRYPTo

هشتمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

8th TapSwap video code

کد برای ویدیو هشتم D57U94 هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر می باشد:

Tapswap Education – what the bitcoin is

هفتمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

کد برای ویدیو هفتم 2614907 هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر می باشد:

Learn 5 Crypto Terms

ششمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

کد برای ویدیو ششم 739551 هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر می باشد:

New In The Crypto World

پنجمین کد ویدیویی تپ سواپ + نحوه وارد کردن

تپ سواپ یک تسک جدید گذاشته است که باید ویدیو یوتیوب را نگاه کنید و داخل ویدیو کد را پیدا کنید. و اگر کدتون درست بود بهتون 200 هزار سکه می دهد  تا با دریافت سکه بیشتر در زمان عرضه خرید و فروش تپ سواپ را انجام دهند.

اگر فرصت دیدن ویدیو را نداردید ما کدها را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

کد برای ویدیو پنجم 030072 هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر می باشد:

TapSwap Education

چهارمین ویدیویی تپ سواپ

این ویدیو کد ندارد.

اسم این ویدیو

Watch The First Token Video

زمان این ویدیو 20 دقیقه هست، بعد از اینکه Start Mission و بعد گزینه Watch را زدید، 20 دقیقه بعد بیاید و گزینه check  را بزنید چون تایم ویدیو 15 تا 20 دقیقه هست.

سومین کد ویدیویی تپ سواپ + 200 هزار سکه

کد برای ویدیو سوم 548719 هست.

کد بالا برای تسک ویدیویی با عنوان زیر می باشد:

Learn what the TON Is

دومین کد ویدیویی تپ سواپ + 200 هزار سکه

کد برای ویدیو دوم عدد 5 می باشد.

اولین کد ویدیویی تپ سواپ + 200 هزار سکه

اولین کد 739002 می باشد.

مراحل دریافت 200 هزار سکه از کد ویدیویی تپ سواپ

مراحل دریافت طبق تصاویر زیر می باشد:

  • به قسمت Task مراجعه کنید: گزینه Watch The Video را مشاهده می کنید، روی آن کلیک کنید.

در تصویر زیر Start Mission را کلیک کنید.

در تصویر زیر باید گزینه Watch را کلیک کنید و کد را بیابید ولی اگر کد را داشته باشید، احتیاج به دیدن ویدیو نیست، در قسمت جایی که نوشته provide an answer کد را وارد کنید و گزینه Submit را کلیک کنید.

همانطور که می بیند کد را درست وارد کرده اید، گزینه Done و سپس Finish Mission را کلیک کنید.

در پایان گزینه Claim Rewards را بزنید تا 200 هزار سکه جایزه بهتون تعلق بگیرد.

ممنون که تا پایان مقاله “اولین کد ویدیویی تپ سواپ + 200 هزار سکه” همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا