مقالات ارزدیجیتال

کارتهای امروز Tapcoins در 28 تیر+کارت‌های پیش نیاز

Daily Bounty Tapcoins 18 July

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 28 تیر

Tapcoins Daily Bounty for 18 July

تبلیغات

کارت اول : کارت DApps که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت دوم : کارت TRX Blockchain است که در بخش Blockchain قرار دارد.

کارت اول : کارت Defi که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 27 تیر

Tapcoins Daily Bounty for 17 July

کارت اول : کارت ETH Blockchain است که در بخش Blockchain قرار دارد.

کارت دوم : کارت NFT که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت سوم : کارت سوم و پیش نیاز آن هر دو در بخش Blockchain قرار دارند. کارت سوم Bitcoin Cash است. کارت پیش نیاز که BTC Pairs است تا سطح 17 ارتقا دهید.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 26 تیر

Tapcoins Daily Bounty for 16 July

کارت اول: کارت BTC Blockchain هست. این کارت در بخش Blockchain قرار دارد.

کارت دوم : کارت Airdrop هست که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت سوم : کارت Toncoin که در بخش Blockchain قرار دارد. این کارت سه پیش نیاز دارد که همگی در بخش  Terms&Jargon قرار دارند.

 • ارتقا Whitelist تا سطح 7
 • ارتقا کارت DApps تا سطح 8
 • ارتقا کارت Play2Eran تا سطح 17

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 25 تیر

Tapcoins Daily Bounty for 15 July

کارت اول (Binanance CEX) و کارت دوم ( 1inch DEX ) در بخش Platform و کارت سوم (BTC Pairs) در بخش Blockchain قرار دارد ولی تمامی پیش نیاز های کارت سوم در بخش Terms&Jargon قرار دارند. برای دریافت کارت سوم مراحل زیر را دنبال کنید:

 • ارتقا کارت Gas تا سطح 6
 • ارتقا کارت Gwei تا سطح 7
 • ارتقا کارت Pair تا سطح 5
 • خرید کارت PTC Pairs

کارتهای امروز Tapcoin + کارتهای جایزه 24 تیر

Tapcoin Daily Bounty for 14 July

کارت اول (Coinbase CEX) و کارت دوم (0x Protocol DEX) در بخش Platform و کارت سوم (Roadmap) در بخش Terms&Jargon قرار دارند.

کارتهای امروز Tapcoin + کارتهای جایزه 23 تیر

Tapcoin Daily Bounty for 13 July

کارت اول : کارت Gate.io CEX که در بخش Platform قرار دارد.

کارت دوم : کارت Balancer DEX که در بخش Platform قرار دارد.

کارت سوم: کارت Ton که در بخش Blockchain قرار دارد.

کارتهای امروز Tapcoin + کارتهای جایزه 22 تیر

Tapcoin Daily Bounty for 12 July

کارت اول : کارت Uniswap DEX که در بخش Platform قرار دارد.

کارت دوم : کارت Raydium DEX که در بخش Platform قرار دارد.

کارت سوم: کارت LTC Blockchain که در بخش Blockchain قرار دارد.

نکته: برای دسترسی به کارت‌های روزانه در Tapcoin در صفحه اصلی، بالای صفحه بر روی Daily Bounty یا پایین صفحه بر روی گزینه STUDY کلیک کنید.

https://t.me/tapcoinsbot/app?startapp=ref_JB8HkA

کارتهای امروز Tapcoin + کارتهای جایزه 21 تیر

Tapcoin Daily Bounty for 11 July

کارت اول: کارت DRC-20 Token که در بخش Blockchain قرار دارد.

کارت دوم : کارت OKX CEX است که در بخش Platform قرار دارد.

کارت سوم: کارت DOT Blockchain که در بخش Blockchain قرار دارد.

کارتهای امروز Tapcoin + کارتهای جایزه 20 تیر

Tapcoins Daily Bounty for 10 July

کارت اول : کارت Uniswap DEX که در بخش Platform قرار دارد.

کارت دوم: کارت TRC-20 Token که در بخش Blockchain قرار دارد. پیش نیاز این کارت TRX Blockchain آن که در همین بخش قرار دارد. کارت پیش نیاز را تا سطح 10 ارتقا دهید تا کارت اصلی قابل خرید شود.

کارت سوم : کارت Trust Wallet است که در بخش Platform قرار دارد. این کارت دو پیش نیاز دارد که هر دو در بخش Terms&Jargon قرار ندارد. مراحل زیر را برای خریداری کارت سوم دنبال کنید:

 • کارت Hot Wallet را تا سطح 8 ارتقا دهید.
 • کارت Cold Wallet را تا سطح 7 ارتقا دهید.
 • کارت Trust Wallet را بخرید.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 19 تیر

Tapcoins Daily Bounty for 9 July

کارت اول : کارت IPFS است که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت دوم : کارت Balancer DEX است که در بخش Platform قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت DEX است که در بخش Terms&Jargon قرار دارد. این کارت را تا سطح 8 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال و قابل خریداری شود.

کارت سوم: این کارت و پیش نیاز آن هر دو در بخش Terms&Jargon قرار دارند. کارت سوم کارت Roadmap است. پیش نیاز این کارت، کارت DID است. این کارت را تا سطح 5 ارتقا دهید تا بتوانید کارت اصلی را بخرید.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 18 تیر

Tapcoins Daily Bounty 8 July

کارت اول : کارت IBO است که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت دوم : کارت Kucoin CEX است که در بخش Platform قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت CEX است که در بخش Terms&Jargon قرار دارد. این کارت را تا سطح 9 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال و قابل خریداری شود.

کارت سوم: این کارت و پیش نیاز آن هر دو در بخش Terms&Jargon قرار دارند. کارت سوم کارت Pre-Sale است. پیش نیاز این کارت، کارت IDO است. این کارت را تا سطح 8 ارتقا دهید تا بتوانید کارت اصلی را بخرید.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 17 تیر

Tapcoins Daily Bounty 7 July

فقط کارت اول در بخش Terms&Jargon قرار دارد. کارت‌های دوم و سوم و کارت‌های پیش نیاز در بخش Blockchain قرار دارند

کارت اول : کارت Gas است.

کارت دوم : کارت ERC-20 Token است. پیش نیاز این کارت، کارت ETH Blockchain است. این کارت را تا سطح 9 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال و قابل خریداری شود.

کارت سوم: کارت سوم Avax Blockchain است.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 16 تیر

Tapcoins Daily Bounty 6 July

کارت اول : کارت FOMO است که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت دوم : کارت Raydium DEX است که در بخش Platform قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت DEX است که در بخش Terms&Jargon قرار دارد. این کارت را تا سطح 6 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال و قابل خریداری شود.

کارت سوم: کارت سوم OTC است. این کارت و دو کارت پیش نیاز آن در که در بخش Terms&Jargon قرار دارد. مراحل زیر را برای فعال‌سازی این کارت دنبال کنید:

 1. کارت IPFS را تا سطح 5 ارتقا دهید.
 2. کارت Bridges را تا سطح 6 ارتقا دهید
 3. کارت OTC را بخرید.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 15 تیر

Tapcoins Daily Bounty 5 July

کارت اول : کارت DEX است که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت دوم : کارت attack 51% است که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت سوم: کارت سوم ATOM Blockchain است که در بخش Blockchain قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت PoS است که در بخش Terms&Jargon قرار دارد. این کارت را تا سطح 8 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 14 تیر

Tapcoins Daily Bounty 4 July

کارت اول : کارت CEX است که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت دوم : کارت BEP-20 Token است. این کارت و پیش نیاز آن هر دو در بخش Blockchain قرار دارند. پیش نیاز این کارت، کارت BTC Blockchain هست، این کارت را تا سطح 7 ارتقا دهید تا کارت اصلی فعال شود.

کارت سوم: کارت سوم DOT Blockchain است که در بخش Blockchain قرار دارد. این کارت، دو کارت پیش نیاز دارد که هر دو کارت در بخش Terms&Jargon قرار دارد. برای فعال سازی این کارت مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. کارت PoW را تا سطح 10 ارتقا دهید.
 2. کارت attack 51% را تا سطح 9 ارتقا دهید.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 13 تیر

Tapcoins Daily Bounty 3 July

کارت اول : کارت DRC-20 Token است که در بخش Blockchain قرار دارد.

کارت دوم : کارت POS است که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت سوم: کارت سوم Hot Wallet است. این کارت و پیش نیاز آن هر دو در بخش Terms&Jargon قرار دارد. برای فعال سازی این کارت باید کارت 2FA را سطح 5 ارتقا دهید.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 12 تیر

Tapcoins Daily Bounty 2 July

تمام کارت ها و پیش نیازهای کارتهای امروز در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت اول : کارت Whitelist است. پیش نیاز این کارت، کارت Airdrop هست. این کارت را تا سطح 8 ارتقا دهید تا کارت Whitelist فعال و قابل خریداری شود.

کارت دوم : کارت ICO است.

کارت سوم : کارت TVL است.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 11 تیر

Daily Bounty Tapcoins 1 July

تمام کارت ها و پیش نیازهای کارتهای امروز در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت اول : کارت POW است.

کارت دوم : کارت 2FA است. پیش نیاز این کارت، کارت Private Key هست. این کارت را تا سطح 7 ارتقا دهید تا کارت 2FA فعال و قابل خریداری شود.

کارت سوم : کارت DePIN است. پیش نیاز این کارت، کارت Defi است. کارت Defi را تا سطح 7 ارتقا دهید تا کارت DePIN فعال و قابل خریداری شود.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 10 تیر

تمام کارت ها و پیش نیازهای کارتها در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت اول : کارت GemFi است.

کارت دوم : کارت Defi است. پیش نیاز این کارت، کارت Staking هست. این کارت را تا سطح 6 ارتقا دهید تا کارت Defi فعال و قابل خریداری شود.

کارت سوم : کارت DID است. پیش نیاز این کارت، کارت NFT است. کارت NFT را تا سطح 5 ارتقا دهید تا کارت DID فعال و قابل خریداری شود.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 9 تیر

کارت اول : کارت Private Key که در بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت دوم : کارت NFT که در بخش Terms&Jargon قرار دارد. پیش نیاز این کارت، کارت Gemefi هست که در همان بخش Terms&Jargon قرار دارد.

کارت سوم : کارت DAO که در بخش Terms&Jargon قرار دارد. این کارت ، دو کارت پیش نیاز داد. دو کارت پیش نیاز هم در بخش Term&Jargon قرار دارد. برای فعال کارت DAO مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. کارت TVL را تا سطح 6 ارتقا دهید.
 2. کارت TGE را تا سطح 6 ارتقا دهید.
 3. کارت DAO فعال شده و قابل خریداری است.

کارتهای امروز Tapcoins + کارتهای جایزه 8 تیر

خبر خوب برای کاربران Tapcoins

کارتهای جایزه در ربات Tapcoins فعال شده است و روزانه 320 هزار سکه دریافت کنید.

در ربات Tapcoins به قسمت MINE بروید و کارتهای زیر را فعال کنید:

کارت اول: کارت SOL Blockchain که در بخش Blockchain قرار دارد

کارت دوم: کارت Airdrop که در بخش Term&Jargon قرار دارد. پیش نیاز این کارت، ارتقا کارت FOMO تا سطح 4 می باشد. کارت FOMO هم بخش Term&Jargon قرار دارد.

کارت سوم : کارت IDO که در بخش Term&Jargon قرار دارد. برای فعال کردن این کارت باید دو کارت پیش نیاز را فعال کنید. مراحل زیر را برای فعالسازی این کارت مراحل زیر را دنبال کنید:

 1. ارتقا کارت IBO که در بخش Term&Jargon تا سطح 6 ارتقا دهید.
 2. ارتقا کارت ICO که در بخش Term&Jargon تا سطح 7 ارتقا دهید.
 3. کارت IDO فعال شده و قابل انتخاب است.

پیش نیاز این کارت، ارتقا کارت ICO تا سطح 7 می باشد. کارت FOMO هم بخش Term&Jargon قرار دارد.

ممنون که تا پایان مقاله “کارتهای امروز Tapcoins” همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

ایردراپ Tapcoin چیست؟ + آموزش تصویری استخراج

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا