مقالات ارزدیجیتال

کامبوی میم فای MemeFi در 28 تیر + دقیق تمرین نقاط

کد مخفی MemeFi تاریخ 28 تیر

کامبوی میم فای MemeFi در 28 تیر

Memefi Daily Combo for 18 July

طبق تصویر  زیر سریع چهار ضربه بزنید:

تبلیغات

ضربه اول: شکم

ضربه دوم : گردن

ضربه سوم: سر

ضربه چهارم: شکم

کامبوی میم فای MemeFi در 27 تیر

Memefi Daily Combo for 17 July

طبق تصویر  زیر سریع چهار ضربه بزنید:

ضربه اول: شکم

ضربه دوم : شکم

ضربه سوم: سر

ضربه چهارم: پا

کامبوی میم فای MemeFi در 26 تیر

Memefi Daily Combo for 16 July

طبق تصویر  زیر سریع چهار ضربه بزنید:

ضربه اول: سر

ضربه دوم : شکم

ضربه سوم: پا

ضربه چهارم: گردن

کامبوی میم فای MemeFi در 25 تیر

Memefi Daily Combo for 15 July

طبق تصویر  زیر سریع چهار ضربه بزنید:

کامبوی میم فای MemeFi در 24 تیر

Memefi Daily Combo for 14 July

طبق تصویر  زیر سریع چهار ضربه بزنید:

ضربه اول: سر

ضربه دوم : شکم

ضربه سوم: سر

ضربه چهارم: گردن

کامبوی میم فای MemeFi در 23 تیر

Memefi Daily Combo for 13 July

طبق تصویر  زیر سریع چهار ضربه بزنید:

ضربه اول: گردن

ضربه دوم : شکم

ضربه سوم: سر

ضربه چهارم: پا

https://t.me/memefi_coin_bot?start=r_f98ea66aee

کامبوی میم فای MemeFi در 22 تیر

Memefi Daily Combo for 12 July

طبق تصویر  زیر سریع چهار ضربه بزنید:

ضربه اول: شکم

ضربه دوم : شکم

ضربه سوم: کلاه

ضربه چهارم: پا

کامبوی میم فای MemeFi در 21 تیر

Memefi Daily Combo for 11 July

طبق تصویر  زیر سریع چهار ضربه بزنید:

کامبوی میم فای MemeFi در 20 تیر

Memefi Daily Combo for 10 July

طبق تصویر  زیر سریع ضربه بزنید:

کامبوی میم فای MemeFi در 19 تیر

Memefi Daily Combo for 9 July

طبق تصویر  زیر سریع چهار ضربه بزنید:

ضربه اول: شکم

ضربه دوم : سر

ضربه سوم: گردن

ضربه چهارم: پا

کامبوی میم فای MemeFi در 18 تیر

Memefi Daily Combo 8 July

طبق تصویر  زیر سریع چهار ضربه بزنید:

ضربه اول: گردن

ضربه دوم : پا

ضربه سوم: پا

ضربه چهارم: سر

کامبوی میم فای MemeFi در 17 تیر

Memefi Daily Combo 7 July

طبق تصویر زیر تصویر زیر سریع ضربه بزنید:

ضربه اول: گردن

ضربه دوم : گردن

ضربه سوم: گردن

ضربه چهارم: گردن

کامبوی میم فای MemeFi در 16 تیر

Memefi Daily Combo 6 July

طبق تصویر زیر تصویر زیر سریع ضربه بزنید:

ضربه اول: پا

ضربه دوم : گردن

ضربه سوم: پا

ضربه چهارم: گردن

ضربه پنجم: گردن

ضربه ششم: گردن

ضربه هفتم: گردن

ضربه هشتم: پا

کامبوی میم فای MemeFi در 15 تیر

Memefi Daily Combo 5 July

طبق تصویر زیر تصویر زیر سریع ضربه بزنید:

ضربه اول: سر

ضربه دوم : شکم

ضربه سوم: سر

ضربه چهارم: پا

ضربه پنجم: گردن

ضربه ششم: گردن

ضربه هفتم: گردن

ضربه هشتم: سر

کامبوی میم فای MemeFi در 14 تیر

Memefi Daily Combo 4 July

طبق تصویر زیر تصویر زیر سریع ضربه بزنید:

ضربه اول: سر

ضربه دوم : شکم

ضربه سوم: سر

ضربه چهارم: پا

ضربه پنجم: گردن

ضربه ششم: گردن

ضربه هفتم: گردن

ضربه هشتم: سر

کامبوی میم فای MemeFi در 13 تیر

Memefi Daily Combo 3 July

طبق تصویر زیر سریع ضربه زنید:

ضربه اول: سر

ضربه دوم : شکم

ضربه سوم: پا

ضربه چهارم: پا

ضربه پنجم: گردن

ضربه ششم: شکم

ضربه هفتم: گردن

ضربه هشتم: سر

کامبوی میم فای MemeFi در 12 تیر

Memefi Daily Combo 2 July

طبق تصویر ضربه زنید:

ضربه اول: پا

ضربه دوم : گردن

ضربه سوم: شکم

ضربه چهارم: گردن

ضربه پنجم: بالای سر

کامبوی میم فای MemeFi در 11 تیر

Memefi Daily Combo 1 July

طبق تصویر ضربه زنید:

کامبوی میم فای MemeFi در 10 تیر + دریافت 4 میلیون

طبق تصویر ضربه زنید:

ضربه اول: گردن

ضربه دوم : گردن

ضربه سوم: شکم

ضربه چهارم: شکم

ضربه پنجم: پا

ضربه ششم: شکم

ضربه اول: پا

ضربه دوم : دهان

ضربه سوم: درست نقطه زیر گردن بند

ضربه چهارم: بالای سر

ضربه پنجم: درست نقطه زیر گردن بند

ضربه ششم: بالای سر

ضربه هفتم: درست نقطه زیر گردن بند

ضربه هشتم: بالای سر

کامبوی میم فای MemeFi در 9 تیر + دریافت 4 میلیون

ضربه اول: شکم

ضربه دوم : سر

ضربه سوم: گردن

ضربه چهارم: شکم

ضربه پنجم: سر

ضربه ششم: سر

ضربه هفتم: پا

ضربه هشتم: سر

کامبوی میم فای MemeFi در  8 تیر + دریافت 2 میلیون

ضربه اول: سر

ضربه دوم : گردن

ضربه سوم: گردن

ضربه چهارم: پا

ضربه پنجم: سر

ضربه ششم: شکم

ضربه هفتم: گردن

ضربه هشتم: سر

کامبوی میم فای MemeFi در  7 تیر + دریافت 2 میلیون

قبل از ورود حتما از فیلترشکن استفاده کنید، بعضی از فیلترشکن ها بازی ربات را باز نمی‌کنند سایفون جواب می دهد. 9 ضربه سریع بترتیب زیر بزنید:

ضربه اول: سر

ضربه دوم: شکم(زیر علامت روی سینه)

ضربه سوم: محدوده گردن و دهان

ضربه چهارم: پا

ضربه پنجم: پا

ضربه ششم: شکم

ضربه هفتم: محدوده دهان و گردن

ضربه هشتم: سر

ضربه نهم: پا

کامبوی میم فای MemeFi در  6 تیر + دریافت 2 میلیون

قبل از ورود حتما از فیلترشکن استفاده کنید، بعضی از فیلترشکن ها بازی ربات را باز نمی‌کنند سایفون جواب می دهد. 5 ضربه بترتیب زیر بزنید:

ضربه اول: شکم

ضربه دوم: شکم

ضربه سوم: پا

ضربه چهارم: محدوده گردن و دهان

ضربه پنجم: سر

کامبوی میم فای MemeFi در  5 تیر + دریافت 2 میلیون

قبل از ورود حتما از فیلترشکن استفاده کنید، بعضی از فیلترشکن ها بازی ربات را باز نمی‌کنند سایفون جواب می دهد.

کامبوی امروز به علت تشابه با کامبوی دیروز تغییر کرد.

مطابق تصویر زیر به ترتیب 6 ضربه طبق شماره بزنید.

ضربه اول: سر

ضربه دوم: شکم

ضربه سوم: محدوده گردن و دهان

ضربه چهارم: محدوده گردن و دهان

ضربه پنجم : سر

ضربه ششم: شکم

کامبوی میم فای MemeFi در  4 تیر + دریافت 2 میلیون

ضربه اول: پا

ضربه دوم: شکم

ضربه سوم: پا

ضربه چهارم: گردن

ضربه پنجم : پا

ضربه ششم: شکم

کامبوی میم فای MemeFi در 3 تیر + دریافت 2 میلیون

قبل از ورود حتما از فیلترشکن استفاده کنید، بعضی از فیلترشکن ها بازی ربات را باز نمی‌کنند سایفون جواب می دهد.

طبق تصویر زیر به ترتیب 5 ضربه طبق شماره بزنید.

ضربه ۱ قفسه سینه (بر روی نشان بنفس رنگ)

ضربه ۲ قفسه سینه (بر روی نشان بنفس رنگ)

ضربه ۳ محدوده دهان

ضربه ۴ بالای سر

ضربه 5 پاها

کامبوی میم فای MemeFi در 2 تیر + دریافت 2 میلیون

قبل از ورود حتما از فیلترشکن استفاده کنید، بعضی از فیلترشکن ها بازی ربات را باز نمی‌کنند سایفون جواب می دهد.

طبق تصویر زیر به ترتیب 5 ضربه طبق شماره بزنید.

ضربه ۱ قفسه سینه (بر روی نشان بنفس رنگ)

ضربه ۲ قفسه سینه (بر روی نشان بنفس رنگ)

ضربه ۳ محدوده دهان

ضربه ۴ بالای سر

ضربه 5 پاها

کامبوی میم فای MemeFi در 1 تیر + دریافت 2 میلیون

قبل از ورود حتما از فیلترشکن استفاده کنید، بعضی از فیلترشکن ها بازی ربات را باز نمی‌کنند سایفون جواب می دهد.

طبق تصویر زیر به ترتیب 5 ضربه طبق شماره بزنید.

ضربه ۱ بالای سر

ضربه ۲ پاها

ضربه ۳ شکم و قفسه سینه

ضربه ۴ گردن

ضربه 5 گردن

کامبوی میم فای MemeFi در 31 خرداد + دریافت 2 میلیون

قبل از ورود حتما از فیلترشکن استفاده کنید، بعضی از فیلترشکن ها بازی ربات را باز نمی‌کنند سایفون جواب می دهد.

طبق تصویر زیر به ترتیب 4 ضربه طبق شماره بزنید.

ضربه ۱ بالای سر

ضربه ۲ پاها

ضربه ۳ قفسه سینه

ضربه ۴ قسمت سر(ناحیه بین چشم و دهان)

باید کار را تکرار کنید تا پاداش 2 میلیون سکه را مطابق تصویر زیر دریافت کنید.

کامبوی میم فای MemeFi در 30 خرداد + دریافت 2 میلیون

طبق تصویر زیر به ترتیب 6 ضربه طبق شماره بزنید.

1 سر

2 پا

3 سر

4 پا

5 گردن

6 گردن بند

یکم امروز سخته جاهای مختلف در منطقه های نشان داده شده را بزنید تا جایزه را بگیرید.

کامبوی میم فای MemeFi در 29 خرداد + دریافت 2 میلیون

به ترتیب چهار ضربه بزنید:

2

2

2

2

2 نشان دهنده دهان است. چهار ضربه به دهان دشمن بزنید.

کمبو روزانه میم فای: دو میلیون جایزه با چند کلیک!

خبر فوری! ایردراپ میم فای اخیراً بخش کلیکی را به پلتفرم خود اضافه کرده است و فرصتی عالی برای کسب دو میلیون جایزه را به شما ارائه می دهد!

در MemeFi، فرصتی طلایی برای کسب جوایز ارزشمند از طریق کمبوی روزانه منتظر شماست!

فقط کافی است به طور منظم بر روی دکمه مشخص شده در بخش کمبوی روزانه کلیک کنید و کمبو را جمع آوری کنید. به همین سادگی، جوایزی هیجان انگیز را از آن خود خواهید کرد!

نحوه دریافت کامبوی روزانه

 • به پلتفرم میم فای مراجعه کنید.
 • در صفحه اصلی دشمن خود را مشاهده کنید.
 • به طور منظم بر روی قسمت های مشخص شده دشمن کلیک کنید.
 • چهار قسمت اصلی دشمن عبارتند از:
 1. سر: سر با عدد ۱ در کامبوی روزانه نشان داده خواهد شد.
 2. دهان: دهان با عدد ۲ نشان داده می شود.
 3. قلب: عدد ۳ نشان دهنده محدوده قلب است.
 4. پا: در کامبوی روزانه منظور از عدد ۴ منطقه پا می باشد.
 • با رسیدن به کمبو، مطابق تصویر زیر دو میلیون سکه جایزه را دریافت کنید!

معرفی بازی MemeFi تلگرام: نبرد حماسی میم ها در دنیای بلاک چین!

MemeFi یک بازی مبتنی بر بلاک چین و پلتفرم کسب درآمد نوظهور در تلگرام است که با ادغام فرهنگ میم کوین ها، گیم پلی جذاب و رقابت بین قبایل، انقلابی در صنعت بازی های آنلاین ایجاد می کند.

در این بازی شما:

 • رهبری یک قبیله از میم ها را بر عهده می گیرید.
 • با قبایل دیگر در نبردهای PvP و PvE حماسی شرکت می کنید.
 • برای پیروزی و کسب جوایز ارزشمند، از استراتژی، مهارت و قدرت میم های خود استفاده می کنید.

ویژگی های کلیدی MemeFi:

 • گیم پلی منحصر به فرد: MemeFi ترکیبی از نبردهای کارتی، استراتژی و مدیریت منابع را ارائه می دهد که آن را از سایر بازی های کریپتو متمایز می کند.
 • اقتصاد درون بازی قدرتمند: MemeFi دارای یک اقتصاد درون بازی پویا است که بر پایه توکن MEME بنا شده است. شما می توانید با انجام وظایف مختلف، توکن MEME کسب کنید و از آن برای خرید آیتم های درون بازی، ارتقای میم ها و کسب درآمد استفاده کنید.
 • جامعه فعال: MemeFi دارای یک جامعه فعال و پرشور از بازیکنان است که از سراسر جهان گرد هم آمده اند. شما می توانید با این جامعه تعامل داشته باشید، از آنها راهنمایی و کمک دریافت کنید و در رویدادهای مختلف شرکت کنید.

نحوه شروع بازی MemeFi:

 1. بات رسمی MemeFi در تلگرام را دنبال کنید:

https://t.me/memefi_coin_bot?start=r_f98ea66aee

 1. دستورالعمل های بازی را به دقت مطالعه کنید.
 2. کیف پول خود را به پلتفرم MemeFi متصل کنید.
 3. میم های خود را انتخاب کنید و برای نبرد آماده شوید!

نکات مهم:

 • MemeFi یک بازی در حال توسعه است و ممکن است در طول زمان تغییراتی در آن ایجاد شود.
 • قبل از شروع بازی، حتماً قوانین و شرایط را مطالعه کنید.
 • از سرمایه گذاری بیش از حد پول خود در بازی خودداری کنید.
 • در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوکی، فوراً آن را به تیم پشتیبانی بازی گزارش دهید.

سوالات متداول در مورد کمبوی روزانه MemeFi

 1. کمبوی روزانه MemeFi چیست؟

کمبوی روزانه MemeFi یک فرصت منحصر به فرد برای کسب جوایز ارزشمند در بازی MemeFi است. با انجام کلیک های منظم بر روی دکمه مشخص شده در بخش کمبوی روزانه، می توانید کمبو را جمع آوری کرده و جوایز خود را دریافت کنید.

 1. چه نوع جوایزی می توانم از کمبوی روزانه MemeFi دریافت کنم؟

جوایز کمبوی روزانه MemeFi متنوع است و می تواند شامل موارد زیر باشد:

 • توکن MEME
 • آیتم های درون بازی
 • NFT های منحصر به فرد
 • افزایش قدرت میم ها
 • و …
 1. چگونه می توانم در کمبوی روزانه MemeFi شرکت کنم؟

برای شرکت در کمبوی روزانه MemeFi، باید مراحل زیر را انجام دهید:

 1. به بات رسمی MemeFi در تلگرام بپیوندید:
 2. دستورالعمل های مربوط به کمبوی روزانه را به دقت مطالعه کنید.
 3. به بخش کمبوی روزانه در پلتفرم MemeFi مراجعه کنید.
 4. روی دکمه مشخص شده به طور منظم کلیک کنید.
 5. با رسیدن به کمبو، جوایز خود را دریافت کنید!
 1. چند بار در روز می توانم در کمبوی روزانه MemeFi شرکت کنم؟

شما می توانید فقط یک بار در روز در کمبوی روزانه MemeFi شرکت کنید.

 1. چه زمانی می توانم جوایز کمبوی روزانه MemeFi را دریافت کنم؟

جوایز کمبوی روزانه MemeFi به طور خودکار پس از رسیدن به کمبو به شما اعطا می شود.

 1. اگر کلیک های من قطع شود، چه اتفاقی می افتد؟

اگر کلیک های شما برای مدتی طولانی قطع شود، کمبو شما از بین خواهد رفت و باید از ابتدا شروع کنید.

 1. آیا کمبوی روزانه MemeFi هر روز در دسترس است؟

بله، کمبوی روزانه MemeFi هر روز در دسترس است.

 1. آیا کمبوی روزانه MemeFi یک کلاهبرداری است؟

MemeFi یک پلتفرم بازی در حال توسعه است و هیچ تضمینی برای عدم وجود کلاهبرداری در آن وجود ندارد. قبل از شروع هر بازی، حتماً تحقیقات خود را انجام دهید و از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنید.

 1. منابعی برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کمبوی روزانه MemeFi وجود دارد؟

 • کانال رسمی MemeFi در تلگرام
 • وب سایت MemeFi
 • انجمن MemeFi
 1. آیا MemeFi یک بازی امن است؟

MemeFi یک پلتفرم بازی در حال توسعه است و هیچ تضمینی برای امنیت کامل آن وجود ندارد. قبل از شروع هر بازی، حتماً تحقیقات خود را انجام دهید و از معتبر بودن آن اطمینان حاصل کنید.

ممنون که تا پایان مقاله “کامبوی میم فای MemeFi ” همراه ما بودید.

بیشتر بخوانید:

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا